Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Schválili Memorandum
Schválili Memorandum
 (PN 22.3. 2007) 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 1. marca schválilo Memorandum o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry na území hlavného mesta SR Bratislavy budovanej v rámci projektov TEN-T 17 pre integráciu mestskej koľajovej dopravy a železničnej koľajovej dopravy a splnomocnilo primátora Andreja Ďurkovského na jeho podpísanie. Zúčastnené strany: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zastúpené ministrom Ing. Ľubomírom Vážnym, hlavné mesto SR Bratislava zastúpené primátorom Ing. Andrejom Ďurkovským a Generálne riaditeľstvo Železníc SR zastúpené generálnym riaditeľom Ing. Daliborom Zeleným. Zúčastnené strany sa dohodli na spoločnom záujme vybudovať na území hlavného mesta SR Bratislavy prepojenie železničného koridoru TEN-T 17 s priamym napojením letiska a železničnou sieťou. Príprava a realizácia bude spoločne zabezpečovaná v týchto krokoch: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava pripraví električkovú trať rozchodu 1000 mm pre úsek Šafárikovo námestie - Starý most - Bosákova ulica. 

2. V úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor sa vybuduje združená investícia Železníc SR a hlavného mesta SR Bratislavy ako duálny systém rozchodu 1000 mm a 1435 mm. Príprava a realizácia združenej investície bude nasledovná: príprava združenej investície vrátane projektu a stavebného povolenia bude zabezpečená z úrovne hlavného mesta SR Bratislavy na jeho náklady, realizácia združenej investície bude v pomere dohody medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Železnicami SR (s ukončením do roku 2010 v prvej etape). 

3. Železnice SR pripravia a zrealizujú železničné prepojenie TEN-T koridorov vrátane staníc, ktoré zabezpečia prestup na MHD a tiež tunelové prepojenie po-pod Dunaj (odbočka Dunaj s ukončením v r. 2015). 

4. Hlavné mesto SR Bratislava po zrealizovaní tunelového prepojenia (r. 2015) popod Dunaj prispôsobí v úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor prevádzku mestskej hromadnej dopravy na systém s rozchodom 1435 mm a tým dôjde k úplnej integrácii systémov mestskej a prímestskej dopravy. 

5. Železnice SR pripravia projekt TEN-T 17 v súlade so záujmami mesta vrátane obstarania dopravno-urbanistickej štúdie a ďalších podkladov potrebných pre návrh zmien a doplnkov do územného plánu. Toto prepojenie sa stane po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy organickou súčasťou územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - jeho aktualizácie. 

6. Hlavné mesto SR Bratislava poskytne spracovateľovi projektu všetky dostupné podklady a bude aktívne spolupracovať pri spracovaní predprojektovej a projektovej dokumetácie.

Zdroj PN 22.3. 2007
top:
print: