Kontaktný formulár

VO - Zápis o vykonaní PTK

1

Zápis o vykonaní prípravných trhových konzultácií (ďalej „PTK“)

podľa § 25 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Začiatok PTK: 4.5.2023

Koniec PTK: 17.5.2023

Predmetom PTK je obstaranie certifikovaného elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len „Registratúra“), ktorý komplexne pokryje procesy správy listinných a elektronických dokumentov od prijatia podania, evidencie až po archiváciu spisov. Verejný obstarávateľ požaduje dodať SW na Registratúru , ktorý je certifikovaný Ministerstvom vnútra SR na úroveň zhody „vysoká“.

Otázky na relevantný trh za účelom optimalizácie riešenia a nákladov položené v rámci PTK:

1. Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na predmet zákazky: „Informačný systém REGISTRATÚRA"? Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď: Áno

Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Áno

Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: Áno

2. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Opis predmetu zákazky uvedený vo Výzve), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia kvalifikovanej cenovej ponuky za predmet zákazky? Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na konkrétne doplnenie špecifikácie zadania pre verejné obstarávanie, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku? Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď: Nie, informácie nie sú dostatočné na stanovenie kvalifikovanej ceny. Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Nie Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: Opis považujeme za dostatočný

Predmet zákazky:

„Informačný systém REGISTRATÚRA“

Spôsob vykonania výberu:

Prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona:

Z § 25 ods. 2 a 3 zákona vyplýva, že verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskych subjektov, prípadne iných odborníkov (prijatím ich rád, prípadne konzultáciami s nimi) nenarušila hospodárska súťaž. Medzi takéto opatrenia podľa zákona patrí najmä oznámenie príslušných informácií, ktoré poskytol verejný obstarávateľ jednotlivým subjektom. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti uvádza, že opis predmetu zákazky vrátane otázok a okruhov, ktoré boli predmetom diskusie zverejnil na stránke

https://metroba.sk/projekty/40-ptk2023

2

3. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Opis predmetu zákazky uvedený vo Výzve), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za diskriminačné? Ak áno, v čom konštatuje hospodársky subjekt prvky diskriminácie? Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď: Nie

Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Nie

Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: Nie 4. Má hospodársky subjekt ďalšie doplňujúce otázky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?

Hospodársky subjekt č. 1:

Otázka č. 1 hospodárskeho subjektu:

Tabuľka Integrácie na ÚPVS:

ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY, ktoré umožní integráciu na integračnú platformu MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu, ktorý umožní obojsmernú dátovú výmenu Aké konkrétne systémy bude nutné v rámci projektu integrovať?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Integrovať potrebujeme elektronickú schránku. V rámci integrácie na UPVS potrebujeme zabezpečiť prepojenie so systémom elektronickej schránky v zmysle zákona z.z. 305/2013

Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Áno

Doplňujúca otázka č. 1 hospodárskeho subjektu :

V cene za predmet zákazky má byt zahrnutá aj inštalácia v cloude, u ktorého chyba popis. Aké sú požiadavky na HW a SW ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ako spomíname vo výzve, požadujeme frontend prostredníctvom tenkého klienta cez webový prehliadač a backend databázu v cloude – formu zabezpečenia ponechávame na dodávateľovi.

Doplňujúca otázka č. 2 hospodárskeho subjektu:

V legislatívnych požiadavkách je uvedená Vyhláška č. 179/2020 ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy (KNR spadá do kategórie III.) Patrí verejný obstarávateľ pod Kanceláriu národnej Rady, alebo len používa podklady KNR

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Z legislatívnych požiadaviek vypúšťame vyhlášku č. 179/2020 Doplňujúca otázka č. 3 hospodárskeho subjektu:

V rámci systémových požiadaviek požadujete IE11. IE je nepodporovaný prehliadač, teda aký má byť aby RK fungovala korektne?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

IE11 na základe otázok účastníkov PTK vypúšťame z požiadaviek. Nové znenie základných systémových požiadaviek znie:

„Dostupnosť zo všetkých najbežnejšie používaných internetových prehliadačov v ich aktuálnych verziách (Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge, Safari). Prezentačná vrstva riešená ako tenký klient“ Doplňujúca otázka č. 4 hospodárskeho subjektu:

V rámci základných systémových požiadaviek uvádzate možnosť vykonávania cloudových záloh dát (mesačná báza) alebo redudancia serverov. Kde bude zriadený tento cloud? Uvedená informácia je potrebná z dôvodu HW kapacít ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Záloha môže byť zriadená na našom cloude v SharePointe Microsoft 365.

3

Doplňujúca otázka č. 5 hospodárskeho subjektu:

OCR nie je v cene (akú má verejný obstarávateľ na to určenú technológiu, prosíme upresniť) ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ nemá k dispozícii technológiu OCR, požadujeme doplniť do cenovej ponuky.

Doplňujúca otázka č. 6 hospodárskeho subjektu:

BCR nie je v cene produktu , akú má verejný obstarávateľ na to určenú technológiu, (tlačiarne , čítačky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hardvér na BCR si zabezpečíme vo vlastnej réžii, softvér na generovanie a čítanie čiarových kódovo požadujeme ako súčasť registratúry od dodávateľa.

Doplňujúca otázka č. 7 hospodárskeho subjektu:

V rámci technickej podpory, pri základných požiadavkách na technickú podporu: monitoring (infraštruktúra, DB a aplikačné servre) a analýza incidentov, bude mať zhotoviteľ práva na predmetný cloud?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno.

Doplňujúca otázka č. 8 hospodárskeho subjektu:

V rámci technickej podpory je uvedená požiadavka na zabezpečenie nepretržitej servisnej podpory v rozsahu 24x7x365 - nesprávne uvedený rozsah

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na základe otázky účastníka upravujeme znenie:

„Zabezpečí nepretržitú servisnú podporu v rozsahu 24/7 s nasledovnými parametrami (kritickosť nahlásenej servisnej udalosti určuje výrobca REGISTRATÚRA komponentu v zmysle nižšie uvedenej tabuľky - definícia úrovní kritickosti nahláseného problému):“.

Doplňujúca otázka č. 9 hospodárskeho subjektu:

V rámci Minimálnej funkčnej špecifikácie REGISTRATÚRY je uvedená požiadavka na Automatickú aktualizáciu stavu eDesk schránok zoznamu kontaktov po nočnej synchronizácií . nie je nám zrejmé, z akého dôvodu požaduje verejný obstarávateľ túto funkciu, nakoľko sa predpokladá na ďalšie ISO

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka nám nie je jasná, prosíme o upresnenie.

Doplňujúca otázka č. 10 hospodárskeho subjektu:

V rámci Záznamov špecializovanej registratúry uvádzate požiadavku na vlastné číslovanie pre každú agendu. Uvedená požiadavka je v rozpore Výnosom MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry“). Je možné používať len agendový spis. Akým spôsobom má v úmysle verejný obstarávateľ riešiť túto skutočnosť'?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vzhľadom na to, že nefigurujeme ako orgán verejnej moci, dané nariadenie sa na nás priamo nevzťahuje. Cieľom implementácie legislatívnych požiadaviek do výzvy je čo najviac sa priblížiť registratúram fungujúcim vo verejnej správe, avšak vzhľadom na to, že naša spoločnosť nie je orgánom verejnej moci, nie všetky povinnosti vyplývajúce z uvedených legislatívnych požiadaviek musia byť splnené.

Doplňujúca otázka č. 11 hospodárskeho subjektu:

Akú technológiu používa verejný obstarávateľ pre skenovanie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Multifunkčné skenovacie zariadenie.

Doplňujúca otázka č. 12 hospodárskeho subjektu:

4

V rámci doplnkovej funkcie je uvedená Možnosť vyťažovania skenovaných dokumentov a spracovania vyťažených informácii. V zmysle technického popisu sa vyťažuje barcode, nie obsah. Prosíme o doplnenie . Okrem možnosti prepojenia na registratúru, pre čo iné túto funkcionalitu verejný obstarávateľ požaduje?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Možnosť vyťažovania dokumentov sa vzťahuje najmä na vyťažovanie obsahu dokumentu počas evidencie daného dokumentu do registratúrneho systému. Túto funkcionalitu požadujeme iba na účely prepojenia s registratúrou a spracovanie došlých faktúr.

Doplňujúca otázka č. 13 hospodárskeho subjektu:

V rámci požiadavky na integráciu registratúry na UPVS je uvedené, že ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY umožní integráciu na integračnú platformu MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní obojsmernú dátovú výmenu. MEMPHIS ma vlastnú integračnú platformu na UPVS , je MIDDLEWARE podmienka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nie je to podmienka.

Hospodársky subjekt č. 3: Bez odpovede.

5. Má hospodársky subjekt ďalšie doplňujúce pripomienky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?

Hospodársky subjekt č.1: Odpoveď: Pripomienka hospodárskeho subjektu:

Tabuľka Základné systémové požiadavky:

Dostupnosť zo všetkých najbežnejšie používaných internetových prehliadačov...

Internet Explorer 11 je v súčasnosti už nepodporovaným prehliadačom spoločnosti Microsoft. Navrhujeme tento prehliadač vypustiť z požiadaviek, nakoľko bol nahradený MS Edge.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Súhlasíme s návrhom o vypustení Internet Exploreru 11 zo zoznamu požiadaviek.

Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Áno Hospodársky subjekt č.3: Odpoveď: Nie

6. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v dokumentoch, ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď: Nie

Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Nie

Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: Nie

7. Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje hospodársky subjekt sprístupniť, aby vedel pripraviť relevantnú ponuku?

Hospodársky subjekt č.1:

Doplňujúca otázka č. 1 hospodárskeho subjektu:

Tabuľka Základné systémové požiadavky: zachovávanie všetkých verzií príloh záznamov pre možnosť spätnej kontroly

Pre stanovenie veľkosti diskového priestoru potrebujeme informácie: Aký je očakávaný počet dokumentov, t. j. ich objem za rok a aký je očakávaný počet verzii v priemere na jeden dokument?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na základe doterajších zápisov z pošty predpokladáme, že pôjde o množstvo v očakávanom objeme 4000 až 5000 dokumentov. Očakávaný počet je jedna verzia za dokument.

Doplňujúca otázka č. 2 hospodárskeho subjektu:

5

Pre stanovenie presnejšej ceny je potrebné identifikovať počet skenovaných strán za rok, ktoré budú „OCRkované“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Predpokladaný počet strán za rok , ktoré budú rozpoznávané, je 4000-5000.

Doplňujúca otázka č. 3 hospodárskeho subjektu:

Má obstarávateľ vlastné riešenia na OCR, resp. má byť OCR súčasťou cenovej ponuky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

OCR má byť súčasťou cenovej ponuky.

Hospodársky subjekt č.2: Odpoveď: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.3: Odpoveď: Poskytnuté informácie sú v postačujúcom rozsahu.

8. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval využitie subdodávateľov? Ak áno, v akom rozsahu? Hospodársky subjekt č.1: Odpoveď: Pomocou subdodávateľa v plnom rozsahu. Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.3: Odpoveď: Sám.

9. Aké iné informácie nad rámec sprístupnených dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky? Hospodársky subjekt č.1: Odpoveď: Uvedené vyššie Hospodársky subjekt č. 2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: V prípade požiadavky na špecifické workflow, je potrebné tieto popísať. V prípade integrácií na IS tretích strán je potrebné tieto popísať.

10. Považuje hospodársky subjekt lehotu dodania diela predmetu zákazky 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy za primeranú? Ak nie, akú primeranú lehotu dodania považuje hospodársky subjekt vzhľadom na rozsah predmetu zákazky za primeranú?

Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď:

Nie. Primeraná lehota dodania predmetu zákazky vzhľadom na jej rozsah je minimálne 6 mesiacov. Hospodársky subjekt č. 2: Odpoveď: Áno Hospodársky subjekt č.3: Bez odpovede.

11. Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 48 mesiacov? Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď:

Nie je možné na základe informácií v opise predmetu zákazky určiť celkovú cenu za predmet zákazky. Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.3: Odpoveď: V tabuľke.

12. Má hospodársky subjekt iné, súvisiace poznámky k predmetu zákazky alebo k zverejneným podkladom? Ak áno, aké? Hospodársky subjekt č.1: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: Nie.

13. Môže hospodársky subjekt poskytnúť informácie, na akej technológii je postavený Elektronický informačný systém na správu registratúry hospodárskeho subjektu?

Hospodársky subjekt č.1: Odpoveď: Áno, na platforme Fabasoft. Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.3: Odpoveď: .NET, MS SQL

14. Môže hospodársky subjekt poskytnúť demo verziu v rámci PTK?

Hospodársky subjekt č. 1: Odpoveď: Nie

Hospodársky subjekt č. 2: Bez odpovede.

6

Hospodársky subjekt č. 3: Odpoveď: Môžeme sprístupniť linku na testovacie prostredie. Prostredie je v defaultnom nastavení.

15. Môže hospodársky subjekt uskutočniť prezentáciu produktu v rámci PTK?

Hospodársky subjekt č.1: Odpoveď: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.3: Odpoveď: Áno.

16. Priestor pre iné skutočnosti/poznámky/doplnenia/názory hospodárskeho subjektu: Hospodársky subjekt č.1:

Doplňujúca otázka č. 1 hospodárskeho subjektu:

Prosíme o vysvetlenie, ako máme chápať položku 6 v cenovej tabuľke v porovnaní s položkou 8.

Nižšie uvedené ocenenie je čiastkový odhad ceny, nakoľko aj v zmysle uvedených otázok a pripomienok nemáme dostatočne presné informácie na určenie kvalifikovanej ceny za predmet zákazky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka č.8 je súčtom cien za podporu a ceny za dodržiavanie SLA (pol.6 + pol.7)

Doplňujúca otázka č. 2 hospodárskeho subjektu:

Používa v súčasnosti obstarávateľ elektronickú registratúru, ako áno akú?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ aktuálne nepoužíva registratúrny systém.

Cena za cloud je stanovená ako cena za prevádzku v našom cloude.

Cena za dodržanie SLA je opätovne stanovená orientačne, nakoľko nie je stanovená cena za samotné riešenie.

Navrhujeme osobnú konzultáciu, aby sme si vedeli presnejšie definovať požiadavky obstarávateľa a rozsah objemu spracovávaných dokumentov.

Považujeme to za potrebné pre pochopenie predstavy o funkcionalite DMS a Registratúry

Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede. Hospodársky subjekt č.3: Bez odpovede.

Zápis o vykonaní prípravných trhových konzultácií (ďalej „PTK“)

podľa § 25 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Predmet zákazky:

„Informačný systém REGISTRATÚRA“

Spôsob vykonania výberu:

Prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona:

Z § 25 ods. 2 a 3 zákona vyplýva, že verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskych subjektov, prípadne iných odborníkov (prijatím ich rád, prípadne konzultáciami s nimi) nenarušila hospodárska súťaž. Medzi takéto opatrenia podľa zákona patrí najmä oznámenie príslušných informácií, ktoré poskytol verejný obstarávateľ jednotlivým subjektom. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti uvádza, že opis predmetu zákazky vrátane otázok a okruhov, ktoré boli predmetom diskusie zverejnil na stránke

https://metroba.sk/projekty/40-ptk2023

7

Začiatok PTK: 18.7.2023 od 10.00 do 12.00 hod., 19.7.2023 od 13.00 hod. do 15.00 hod., 20.7.2023 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Prípravné trhové konzultácie sa konali v priestoroch METRO Bratislava a.s., Muchovo námestie 12, 852 71 Bratislava vo Veľkej Zasadačke, č. dverí 76.

Verejný obstarávateľ sa rozhodol na základe otázky č. 15, Výzvy na prípravné trhové konzultácie, prílohy č. 1 Výzvy - Prihlasovací formulár a otázky „PTK - REGISTRATURA“ osloviť tri hospodárske subjekty, ktoré sa zapojili do PTK na prezentáciu produktu/služby.

Účelom a cieľom PTK je overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek určených verejným obstarávateľom na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov, stanovenie objektívnych a nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet budúcej zákazky a taktiež stanovenie ďalších relevantných skutočností plánovaného postupu verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

Priebeh prezentácií:

- predstavenie firmy a ich zástupcov

- oboznámenie sa s prostredím registratúry a funkcionalitou registratúry

- modul „Podateľna“ jej využitie a aplikácia do praxe, evidencia listov, evidencia doručeniek, prideľovanie záznamov, vrátenie záznamov, načítanie doručeniek, vrátenie zásielok

- modul „Výpravňa“ jej použitie k výpravni listov, vygenerovanie podacích hárkov

- vytvorenie „Spisu“ jeho náležitosti ako aj sústava spisov, vygenerovanie spisového obalu, zdieľanie spisu, určovanie spracovateľa spisu, nastavenie oprávnení

- možnosti vytvárania záznamov, vygenerovanie čísla záznamu, možnosti vytvárania kópií záznamov zvolením ďalších spracovateľov, zoskupovanie všetkých atribútov registratúrnych záznamov

- integrácia na ePodací hárok

- možnosti eDesku

- možnosti napojenia ÚPVS ako aj automatická integrácia alebo možnosti automatickej kategorizácie záznamov z ÚPVS

- možnosti zastupovania a ich nastavenie vedúcim pracovníkom pre podriadených zamestnancov

- nastavenie emailových notifikácií

- možnosti prideľovania úloh, určovanie spracovateľa, určovanie dátumu vybavenia

- možnosti zmien organizačnej štruktúry, agendy priamo správcom registratúry

Otázky, ktoré boli položené v rámci prezentácie PTK „Informačný systém REGISTRATÚRA“ :

1. Je možnosť Optical Character Recognition (OCR)?

Hospodársky subjekt č.1: Bez odpovede

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3:V postprocesingu

2. OCR a zachovanie integrity originálu?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

3. Koľko číselných radov môžeme mať?

Hospodársky subjekt č.1: 1 číselný rad

Hospodársky subjekt č.2: 1 číselný rad

Hospodársky subjekt č.3: Nie je to obmedzené

8

4. Koľko číselných radov môže mať pošta?

Hospodársky subjekt č.1: 1 číselný rad

Hospodársky subjekt č.2: 1 číselný rad

Hospodársky subjekt č.3: Nie je to obmedzené

5. Automatické prideľovanie pošty na základe akých rozlišovacích kritérií to prideľuje?

Hospodársky subjekt č.1: Dá sa to nadefinovať

Hospodársky subjekt č.2: Dá sa to nadefinovať

Hospodársky subjekt č.3: dá sa to nadefinovať

6. Do akej miery sa dá registratúrny plán nastavovať?

Hospodársky subjekt č.1: bez odpovede

Hospodársky subjekt č.2: bez odpovede

Hospodársky subjekt č.3: Môže sa postupne zosúladiť

7. Môžeme si zadať aj nejaký iný identifikačný znak?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

8. Ako je to s automatickým rozdelením pošty?

Hospodársky subjekt č.1: Je to nastaviteľné podľa nadefinovania

Hospodársky subjekt č.2: Je to nastaviteľné

Hospodársky subjekt č.3: Podmienka predmet, typ dokumentu, obsahuje text odosielateľ

9. Ako je to s prepojením na elektronické platformy EVO, EKS, ERANET?

Hospodársky subjekt č.1: Áno dá sa na Josephine

Hospodársky subjekt č.2: skôr nie

Hospodársky subjekt č.3: nedá sa prepojiť s rozhraním

10. Dá sa zapožičať pripojenia do systému na cca mesiac na odskúšanie?

Hospodársky subjekt č.1: Nemáme demo prostredie, takže nie, môžeme poskytnúť príručku

Hospodársky subjekt č.2: Nie

Hospodársky subjekt č.3: Áno

11. Je možnosť prepojenia systému na zverejňovanie CRZ a našej stránky ?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede

Hospodársky subjekt č.3: Áno

12. Je možnosť používať registratúru v mobilnom rozhraní Android a IOS?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

13. Vieme si urobiť export spisu?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

14. Vieme si spisy vyhľadať aj podľa iného kľúča ako číslo?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

9

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

15. Ak uzavriem spis viem sa spätne do k nemu dostať alebo to môže len správca registratúry?

Hospodársky subjekt č.1: Áno , len musím napísať dôvod

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

16. Ako často robíte update?

Hospodársky subjekt č.1: 1krát/2krát sa nahrávajú ročne

Hospodársky subjekt č.2: 3 krát

Hospodársky subjekt č.3: 6x, dáta obnoviteľné v minútových intervaloch

17. Ako je to s elektronickým podpisom?

Hospodársky subjekt č.1: Vieme zabezpečiť

Hospodársky subjekt č.2: Vieme zabezpečiť

Hospodársky subjekt č.3: Vieme zabezpečiť

18. Cena licencie je za 1 užívateľa alebo za 1 IČO?

Hospodársky subjekt č.1: Cena je na počet užívateľov

Hospodársky subjekt č.2: 1užívateľ 1 licencia

Hospodársky subjekt č.3: 1IČO

19. Dá sa zaintegrovať /importovať UID OVM?

Hospodársky subjekt č.1: 100 kontaktov na OVM

Hospodársky subjekt č.2: Vieme poskytnúť

Hospodársky subjekt č.3: Vieme poskytnúť

20. Zoznam adresára zdieľame všetci?

Hospodársky subjekt č.1: Áno

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

21. Ako je to s EXIT Plánom?

Hospodársky subjekt č.1: Je tam možnosť ale naceňuje sa

Hospodársky subjekt č.2: Áno

Hospodársky subjekt č.3: Áno

22. Či sú SLA, ktoré sme dali do opisu zvládnuteľné/akceptovateľné ?

Hospodársky subjekt č.1: Je to akceptovateľné

Hospodársky subjekt č.2: Bez odpovede

Hospodársky subjekt č.3: Áno je to v poriadku

POSTUP A ZÁVER:

Prípravné trhové konzultácie boli vyhodnotené ako úspešné, nakoľko má verejný obstarávateľ za to, že očakávaný účel a podstata predmetných prípravných trhových konzultácií boli dosiahnuté. Verejný obstarávateľ taktiež poznamenal, že informácie a skutočnosti, ktoré vyplynuli alebo ktoré sa vymenili v súvislosti s účasťou oprávnených, hospodárskych subjektov na predmetných prípravných trhových konzultáciách boli,

10

okrem iného, nápomocné a smerodajné pri definovaní/precizovaní/aktualizácii opisu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že po úspešnom priebehu predmetných prípravných trhových konzultácií, pristúpi k sumarizácii a príprave všetkých podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre zahájenie procesu verejného obstarávania predmetu budúcej zákazky v podmienkach verejného obstarávateľa METRO Bratislava, a.s.