Kontaktný formulár

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a zásady spracúvania
Pri používaní našej webovej stránky www.metroba.sk môže dochádzať k ukladaniu, k spracúvaniu Vašich osobných údajov alebo získavaniu prístupu k informáciám uloženým vo Vašom počítači alebo telefóne alebo inom zariadení, ktoré umožňuje pripojenie na internet (tzv. súbory Cookies). V prípade spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl.č.: 1575/B, prevádzkovateľom príslušných informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Aké informácie a na aký účel?

Použitie webovej stránky
Pri navštívení našej webovej stránky, môžeme do Vášho počítača alebo iného zariadenia, ktorým sa pripojíte na internet, uložiť určitú informáciu vo forme Cookie alebo takúto informáciu z Vášho zariadenia získať. Pri Vašej nasledujúcej návšteve Vás na základe Cookie môžeme rozpoznať automaticky. Súbory Cookie nám pomáhajú prispôsobiť našu webovú stránku, aby lepšie vyhovovala Vaším potrebám.

Uchádzanie sa o zamestnanie
Pri odoslaní žiadosti o niektoré z našich aktuálnych oznámených voľných pracovných miest alebo odošlete žiadosť o prijatie do zamestnania bez toho, aby sme mali zverejnenú akúkoľvek informáciu o hľadaní nových pracovníkov, musíme vedieť Vaše kontaktné údaje v rozsahu Vášho mena, adresy Vášho bydliska, prípadne aj telefónneho čísla alebo mailovej adresy, aby sme Vás v prípade potreby, mohli priamo kontaktovať a prekonzultovať Vašu žiadosť.

Ak chcete, aby Vás spoločnosť METRO Bratislava a.s. zvážila na aktuálnu voľnú pracovnú pozíciu, je potrebné odoslať svoj životopis, kde uvediete Váš dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie a pracovné skúsenosti, na základe ktorých vyhodnotíme či Vaše odborné skúsenosti a vzdelanie budú vhodné pre pozíciu, o ktorú sa hlásite.

Nahlasovanie nedodržiavania právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
Ak máte obavy, otázky alebo požadujete nahlásiť možné porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu našich obchodných praktík, obráťte sa na našu spoločnosť na e-mailovú adresu sekretariat@metroba.sk. Aby sme to mohli vyhodnotiť a poskytnúť Vám odpoveď, je potrebné, aby ste nám poskytli Vaše celé meno, adresu a e-mailovú adresu. V prípade, že nám tieto informácie neposkytnete, Vaše nahlásenie nebude prijaté na spracovanie.

Žiadosti o iné informácie
Ak sa na nás obrátite s požiadavkou o poskytnutie ktorýchkoľvek iných informácií, môžeme vyžadovať, aby ste uviedli svoje meno a kontaktné údaje. V závislosti od charakteru informácie , ktorú od nás budete požadovať, môžeme požadovať, aby ste svoju žiadosť zdôvodnili. Tieto informácie sú potrebné, aby sme vedeli identifikovať, kto bude najvhodnejší na vybavenie Vašej žiadosti a následne Vás kontaktovať.

Dozvedia sa informácie aj tretie strany?

Použitie našej webovej stránky
Spoločnosť METRO Bratislava a.s. môže poskytnúť anonymné informácie, ktoré boli pozbierané pomocou Cookie inej spoločnosti (napr: materskej, dcérskej) alebo iným tretím osobám, aby sme zlepšili Váš komfort pri používaní našej webovej stránky www.metroba.sk

Uchádzanie sa o zamestnanie
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, ktoré budú určené spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na ďalšie spracovanie, vyhodnotenie.

Ďalšie informácie
Na základe spracúvania Vašich osobných údajov máte kedykoľvek právo na základe písomnej žiadosti adresovanej našej spoločnosti vyžadovať:

  • Potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje u nás spracúvané,
  • Likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo ak došlo k porušeniu zákona,
  • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa platných právnych predpisov,
  • Opravu alebo likvidáciu Vašich neúplných, nesprávnych, neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Na základe písomnej žiadosti máte právo u našej spoločnosti namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že bez Vášho súhlasu sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, a žiadať ich likvidáciu.

Vašu žiadosť doručte na nasledujúcu adresu: sekretariat@metroba.sk

  • pre osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašimi žiadosťami o voľné pracovné pozície
  • pre osobné údaje poskytnuté v súvislosti s ohlasovaním nedodržiavania právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
  • pre osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašimi žiadosťami o poskytnutie iných informácií

Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kedykoľvek môžete odoslať bezplatnú požiadavku na budúce spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu na e-mailovú adresu sekretariat@metroba.sk.

Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadom zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás cez e-mailovú adresu sekretariat@metroba.sk.

Poštová adresa:
METRO Bratislava a.s., Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava

Na webovej stránke www.metroba.sk sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkuje ani nevlastní spoločnosť METRO Bratislava a.s., ani nie je schopná vykonávať nad nimi kontrolu. Upozorňujeme, že spoločnosť METRO Bratislava a.s. nie je zodpovedná za praktiky ohľadom ochrany osobných údajov týchto webových stránok a tieto Zásady spracúvania osobných údajov platia výhradne pre údaje zozbierané touto webovou stránkou.

V: máj 2018