Kontaktný formulár

O nás

Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26. júna 1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20.novembra 1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky.

V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu stavebný dozor, inžiniersku činnosť ako aj komplexný manažment stavieb širšieho spektra stavieb ako napr. chodníkov a cyklochodníkov, miestnych ciest, nájomných bytov alebo parkovacích domov.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenieValné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti METRO Bratislava, a.s.. Do jeho pôsobnosti patrí najmä zmena stanov spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady, rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém.
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na jednu akciu pripadá jeden hlas. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok.

PredstavenstvoPredstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo najmä vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, vykonáva práva zamestnávateľa, zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára kolektívnu zmluvu, schvaľuje organizačnú štruktúru spoločnosti a všetky jej zmeny a úpravy.
Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov. Členov  predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby.

  • Ing. Zuzana Šebestová, členka predstavenstva (CEO)
  • JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva
  • Mgr. Albín Mráz, člen predstavenstva (životopis)
  • PhDr. Boris Tahy, člen predstavenstva
  • Mgr. Milan Csaplár, člen predstavenstva

Dozorná radaDozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania, týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
Dozorná rada má podľa stanov spoločnosti 6 členov. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda, resp. podpredseda alebo nimi poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

  • Ing. Jaroslav Belica, predseda dozornej rady
  • Bc. Dávid Dej, člen dozornej rady
  • JUDr. Mgr. Jozef Uhler, člen dozornej rady
  • JUDr. Petra Hudáková, členka dozornej rady
  • Mgr. Lenka Jakubčová, člen dozornej rady

Organizačná štruktúra spoločnosti

Na stiahnutie

Organizačný poriadok - príloha
Pracovný poriadok - príloha
Zakladateľská listina - príloha

Pridajte sa k nám