projekty | Sanácia záťaže "Apollo"
Sanácia záťaže "Apollo"
Na základe výsledkov hydrogeologického a environmentálneho prieskumu v záujmovom území pripravovanej investície "Most Apollo v Bratislave" Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy prijal úlohu v zmysle uznesenia vlády SR č. 57 zo 16.1. 2002 zabezpečiť s garantovaním štátnej bankovej záruky vo výške 412 mil. Sk prípravu odstránenia "starej" ekologickej záťaže v priestore priemyselnej zóny starej Bratislavy, v ktorej je vedená trasa premostenia Dunaja - Most Apollo.
 
Stavba zasahuje do oblasti bývalej rafinérie Apollo, ktorá bola zničená bombardovaním v rokoch 1944 a 1945, pričom došlo k rozsiahlemu znečisteniu horninového prostredia a podzemnej vody.
top:
print: