Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Kultúrnymi pamiatkami budú len časti Starého mosta
Kultúrnymi pamiatkami budú len časti Starého mosta
(BN, 3.12.2008)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhlo, aby sa za kultúrne pamiatky vyhlásili len niektoré časti Starého mosta. Ide o piliere, nie však stredný pilier, mýtne domčeky, kamenné oporné múry a schodiská pri nástupoch na most. „Mostová konštrukcia bola z predmetu vyhlásenia vypustená aj preto, lebo nie je pôvodnou súčasťou mosta Františka Jozefa, jej konštrukcia bola už pri výstavbe v rokoch 1945/1946 plánovaná ako dočasná a v súčasnosti je v havarijnom stave,“ informoval hovorca ministerstva Jozef Bednár.

„Cieľom vyhlásenia častí Starého mosta za národnú kultúrnu pamiatku je ochrana jeho najhodnotnejších historických častí. V prípade Starého mosta ide predovšetkým o prvý pevný a súčasne najstarší a jediný zachovaný historický most v Bratislave. Je technickým a architektonickým dokumentom mostného staviteľstva na Slovensku a súčasťou historicky zažitej panorámy Bratislavy,“ poznamenal Jozef Bednár. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky plánoval v pôvodnom návrhu vyhlásiť celý Starý most za národnú kultúrnu pamiatku, ministerstvo kultúry to však zúžilo. Jedným z hlavných dôvodov boli slovenské záväzky k plavbe na Dunaji a odborné posudky mostovej konštrukcie.

Stanovisko ministerstva kultúry neznamená ohrozenie plánovanej rekonštrukcie mosta. „Vyhlásené časti mosta je možné opravovať, doplniť o nové konštrukcie, nadstavbu pilierov, novú „mostovku“, prípadne premiestniť, napríklad mýtne domčeky ako ktorúkoľvek inú národnú kultúrnu pamiatku. Príslušným prvostupňovým orgánom štátnej správy, ktorý bude rozhodovať o zámere opravy mosta, je Krajský pamiatkový úrad Bratislava, v prípade potreby premiestnenia časti pamiatky to bude Pamiatkový úrad Bratislava. Pamiatkový úrad SR má aj zastúpenie v odbornej porote pre vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže na rekonštrukciu mosta,“ dodal J. Bednár.

Rozhodnutie ministerstva nadobudne právoplatnosť až po uplynutí stanovenej lehoty za predpokladu, že nikto z účastníkov konania proti rozhodnutiu nepodá rozklad. Starý most je technickým a architektonickým dokumentom mostného staviteľstva na Slovensku a súčasťou historicky zažitej panorámy Bratislavy. Od nového roku bude pre svoj havarijný stav určený len pre chodcov, cyklistov a autobusy mestskej hromadnej dopravy.
top:
print: