projekty | Starý most cez Dunaj v Bratislave - odstránenie havarijného stavu
Starý most cez Dunaj v Bratislave - odstránenie havarijného stavu
Spoločnosti METRO Bratislava a.s. a METRO Investing s.r.o. začali v r. 2008 s prípravou stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť – Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. Súčasťou tejto stavby je aj rekonštrukcia Starého mosta. V r. 2009 bola vykonaná hlavná prehliadka mosta, z ktorej vyplynulo, že most je v havarijnom stave.

Na odstránenie havarijného stavu boli v období od 04/2009 do 10/2010 vykonané nasledujúce práce:

-
Zriadenie zariadenia staveniska
-
Zriadenie pracovnej lávky na železničnom moste
-
Doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum a sanácia spodnej stavbyželezničného mosta
-
Inštalácia kamerového dohľadu na železničnom moste
-
Dočasné preložky inžinierskych sietí zo železničného mosta na cestný most
-
Odstránenie všetkých IS
-
Doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum a sanácia spodnej stavby cestného mosta
-
Odstránenie vozovky a mostovky

Okrem týchto prác bola od r. 2008 vykonávaná inžinierska činnosť pre:

-
návrh a vybudovanie základnej vytyčovacej siete stavby
-
vypracovanie fotogrametrickej dokumentácie
-
vypracovanie polohopisu IS
-
doplňujúci IGP pre objekt Estakáda Artmédia
-
vypracovanie a dodanie DUR
-
vydanie územného rozhodnutia
-
vypracovanie a dodanie DSP
-
zabezpečenie vyjadrení pre vydanie SP
-
majetkovo-právne vysporiadanie pre SP
top:
print: