Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Demografický vývoj je dôležitý pri riešení dopravy
Demografický vývoj je dôležitý pri riešení dopravy
(BN 13.12.2007)Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov v Bratislave v rámci projektu TEN-T 17 prináša aj demografické východiská na výpočet dopravnej prognózy na území hlavného mesta.

V štúdii, ktorú vypracoval Dopravoprojekt, a.s., sa uvádza, že počet obyvateľov mesta a jeho rozloženie na území, je významným prvkom na riešenie nosného systému MHD. Od roku 1996 prestáva mestu pribúdať obyvateľstvo a začína sa výrazne znižovať počet jeho obyvateľov. Do roku 2005 je tento počet vyčíslený poklesom o 26 829 obyvateľov, teda o 6 percent.

Kým v roku 1950 mala Bratislava 209 397 obyvateľov, v roku 1991 ich mala už 442 197, ale o desať rokov neskôr je zaznamenaný pád na 428 672 obyvateľov. V roku 2005 žilo v meste 425 459 osôb. Priemerný vek obyvateľstva Bratislavy predstavoval v roku 2001 38,7 roka. U mužov bol 37 rokov a u žien 40,3 roka. Oproti priemernému veku obyvateľov Slovenska, bolo mesto o 2,6 roka staršie. Muži o 2,5 a ženy o 2,7 roka.

Očakávané dlhodobé trendy demografického vývoja obyvateľstva boli spracované vo Výskumnom demografickom centre pri Infostate, v práci Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050 (november 2002). Z výsledkov práce okrem iného vyplýva, že v roku 2025 by mala mať Bratislava 398 643 obyvateľov. Z toho najviac v piatom okrese - 113 331 a najmenej v prvom - 34 829.

Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín ukazuje pomalý pokles obyvateľstva predproduktívnej vekovej skupiny a podstatne výraznejší nárast vekovej skupiny poproduktívnej, kde sa v roku 2025 očakáva až štvrtinový podiel zo zložky vekových skupín. V roku 2025 má mať hlavné mesto 254 724 obyvateľov v produktívnom veku a 102 652 v poproduktívnom. Počet predproduktívnych obyvateľov má byť 41 267.

Dopravoprojekt vychádzal aj z prognóz vývoja obyvateľov v upravenom návrhu riešenia územného plánu s horizontom do roku 2030. Z neho vyplynuli tri varianty vývoja - pesimistický, stabilizovaný a rozvojový variant. Pesimistický uvažoval so znížením počtu obyvateľov k roku 2030 na 389 700. Stabilizovaný s miernym nárastom na 459 700 obyvateľov a rozvojový variant s nárastom na 459 700 obyvateľov v roku 2030.

Prognóza v návrhu riešenia územného plánu vychádzajúca z rozvojového variantu. Z hľadiska demografických ukazovateľov sa v tomto zmysle predpokladá, že pôrodnosť v meste sa začne zvyšovať od roku 2006 a bude mierne rásť až do roku 2025. Pre  dopravno-urbanistickú štúdiu je rozhodujúci rozvojový variant z podkladov územného plánu.
top:
print: