Kontaktný formulár

Rekonštrukcia Jantárovej cesty

Ako pridružená investícia projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ (ďalej len „Nová električka v Petržalke“) je projekt rekonštrukcie Jantárovej cesty.

 

Jantárová cesta je súčasťou cestnej dopravnej siete v Petržalke. V rámci stavby Novej električky v Petržalke sú riešené všetky úseky Jantárovej cesty priľahlé ku križovatkám s Jantárovou cestou v nevyhnutnom rozsahu. V dvoch medzikrižovatkových úsekoch Jantárovej cesty, ktoré neboli začlenené do  projektu Novej električky v Petržalke, je účelné zrekonštruovať jestvujúcu komunikáciu z dôvodu zlepšenia dopravnej situácie a odstránenia nevyhovujúceho stavu stávajúcej komunikácie. Ide o:

- úsek Bosákova – Rusovská

- úsek Betliarska – Jasovská 

Cieľom rekonštrukcie Jantárovej cesty v úseku Bosákova - Rusovská je odstránenie „lieviku“ – 2-pruhovej smerovo nerozdelenej komunikácie, ktorá sa nachádza medzi križovatkami Jantárová cesta – Bosákova ulica a Jantárová cesta - Rusovská cesta a vybudovanie plného profilu 4-pruhovej smerovo rozdelenej komunikácie so stredným zeleným deliacim pásom vrátane priľahlých chodníkov oddelených od komunikácie pásom zelene, prístupov na Jungmannovu ulicu a verejného osvetlenia.

Cieľom rekonštrukcie Jantárovej cesty v úseku Betliarska - Jasovská je vybudovanie polovičného  profilu 4-pruhovej smerovo rozdelenej komunikácie, ktorá sa nachádza medzi križovatkami Jantárová cesta - Betliarska a Jantárová cesta – Jasovská ulica vrátane priľahlých chodníkov a pásu zelene, ktorý bude oddeľovať pešiu komunikáciu od cestnej komunikácie a v ktorom bude umiestnené verejné osvetlenie.