title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
035 Rámcová zmluva o dielo 15.6.2022 16.6.2022 GEOASPEKT s.r.o.
034 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku 17.6.2022 18.6.2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
033 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena 20.6.2022 21.6.2022 Landererova 12, s.r.o.
032 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 20.6.2022 21.6.2022 Nové Apollo s.r.o.
031 Zmluva o dielo 13.6.2022 14.6.2022 227 800,21 SIPSTAV s.r.o.
030/22 Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb 30.5.2022 1.6.2022 74 880,00 MST PARTNERS, s.r.o.
029/22 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 30.5.2022 1.6.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
028 Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnost 13.5.2022 14.5.2022 10 183 621,93 eur Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
027 Poistná zmluva na pánsky bicykel 5.5.2022 6.5.2022 150,30 GSK Financial, a.s.
026 Poistná zmluva na dámsky bicykel 5.5.2022 6.5.2022 161,52 GSK FInancial, a.s.
025 Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb, oprave a údržbe vozidiel 4.5.2022 5.5.2022 7 200,00 HÍLEK a spol., a.s.
024 Zmluva o dielo - Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 6.4.2022 7.4.2022 22 822,80 AG audit, s.r.o.
023 Zmluva na zabezpečenie BOZP a PO uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 29.4.2022 1.5.2022 3 456,00 CERIM SK, s.r.o.
022 Zmluva o poskytnutí služieb „Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015“ uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) 13.4.2022 14.4.2022 2 340,00 ISO QUALITYCERT s.r.o.
021 Zmluva o poskytnutí služieb „Zavedenie a implementácia systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015“ 13.4.2022 14.4.2022 1 680,00 Energia SLK, s.r.o.
020 Dodatok č.10 k zmluve o nájme č.011/16 31.3.2022 1.4.2022 474,00 BAM s.r.o.
019 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č.024/21/ mestský parkovací systém 30.3.2022 1.4.2022 576,00 Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
018 Kúpna zmluva č. Z20222353_Z/ cez EKS nákup IT zariadení 28.3.2022 29.3.2022 8 028,00 LIsyst s.r.o.
017 Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č.MAGTSOP/RIPP2/2021 o spolupráci a poskytnutí služieb/ Parkovacie domy 10.3.2022 31.3.2022 245 219,00 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená v zmysle ustanovení § 151n a nasl. OZ 25.3.2022 26.3.2022 1 465,39 IMAGEWELL, s.r.o.
015 Zmluva o nájme uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 24.3.2022 25.3.2022 1 227,06 eur / mes. IMAGEWELL, s.r.o.
014 Zmluva o nájme / za účelom dočasného prevádzkovania Reklamných stavieb 21.3.2022 22.3.2022 2.396,90 euroAWK, spol. s r. o.
013 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme č. 011/16 16.3.2022 16.3.2022 BAM s.r.o.
012 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 001/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 14.3.2022 15.3.2022 2 016,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok Ing. Miloš Benčič M+D
011 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 018/18 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 14.3.2022 15.3.2022 2160 Eur/rok + 216 Eur/rok Shop Trade s.r.o.
010 DODATOK č. 4 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 033/18 9.3.2022 12.3.2022 432,00 Eur/rok Vacul s.r.o.
009 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SPRÁVY HARDWAROVÝCH ZARIADENÍ A VYKONÁVANÍ SÚVISIACICH ČINNOSTÍ 7.3.2022 8.3.2022 538,80 / mes. SANDING spol. s.r.o.
008 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v oblastí bezpečnosti práce uzatvorenej dňa 22.10.2007 16.2.2022 23.2.2022 Roland Bluska s.r.o.
007 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo / Zmena termínu dodania a ceny DVZ pre projekt „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" 11.2.2022 22.2.2022 208 084,44 PROMA, s.r.o.
006 ZMLUVA O DIELO na dodávku projektovej dokumentácie / projket "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh " 15.2.2022 16.2.2022 58 368,00 Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
005 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU / stavba "BA -Ružinov, Prístavná, klingerka, TS, VNK" 9.2.2022 10.2.2022 3 168,00 METRO Bratislava a.s./Povinný/, Západoslovenská distribučná, a.s. /Oprávnený/ a Wayden, s.r.o. /Žiadateľ/
004 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / „Úprava križovatky Košická - Prístavná“ 9.2.2022 10.2.2022 6 696,00 Wayden, s.r.o.
003 Zmluva o dielo na zákazku s nízkou hodnotou „Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia" 2.2.2022 3.2.2022 41 588,40 AG audit, s.r.o.
002 Rámcová dohoda č. Z2022211_Z / Osobné ochranné pracovné pomôcky / Metro BA odstúpilo od zmluvy dňa 01.02.2022 REDA SK, s. r. o.
001 Zmluva o nájme / užívanie predmetu nájmu na umiestnenie reklamných stavieb 19.1.2022 20.1.2022 5 000,30 NUBIUM, s.r.o.