title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
010 Z M L U V A o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT. a.s. 20.3.2020 21.3.2020 5 000,- SLOVNAFT, a.s.
009 Rámcová dohoda č. Z20204584_Z 9.3.2020 10.3.2020 1 506,00 DD21 s.r.o.
008 DODATOK č. 6 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 / zúženie predmetu nájmu 19.2.2020 3.3.2020 1920,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o
007 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby /„Rekonštrukcia NTL plynovodu DN 500 na DN 300"/ 6.2.2020 7.2.2020 6 600,00 jednorázovo Twin City Infrastructure s.r.o.„investor" a SPP - distribúcia, a.s.„oprávnený z vecného bremena"
006 DODATOK č. 5 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 002/16. 5.2.2020 1.4.2020 432,00 Eur/rok KŠP s.r.o.,
005 RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 4.2.2020 5.2.2020 66,00 Eur/hod do max 83 998,80 Eur/48 mes. MST PARTNERS, s.r.o.
004 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 30.1.2020 31.1.2020 1080,00 Eur/mes ADELANTE, s.r.o.
003 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien (Budúci oprávnený je investorom stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Súkennícka“) 28.1.2020 30.1.2020 47 304,00 Eurovea 2, a.s.
002 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien (Budúci oprávnený je investorom stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava, stavba č. 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“) 28.1.2020 30.1.2020 75 240,00 Eurovea 2, a.s.
001 Z M L U V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave NP 040/20 9.1.2020 10.1.2020 421,06 Stanislav Rigáň s.r.o.