title

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENev. č. oprávneného: 15/564/L13.0102.10.0002/VB uzatvorená podľa § 151 n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 2.2.2016 4.2.2016 50 544,00 Eur jednorazovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava
002 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENev. č. oprávneného: 15/565/L13.0102.10.0001/VB uzatvorená podľa § 151 n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 2.2.2016 4.2.2016  2 592,00 Eur jednorazovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava
003 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávaní služieb a prác zo dňa 20.01.2010 22.3.2016 1.4.2016  5 312,74 Eur/rok iner s.r.o. Stachanovksá 29 821 05 Bratislava
004 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788  / Nájom nebytových priestorov 4.3.2016 15.3.2016 3 441,60 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 
006 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992 / Nájom vonkajšej plochy 22.3.2016 23.3.2016 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992
007 Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone činností v oblasti zraďovania, správy a údržby informačných technológií zo dňa 01.06.2009 24.3.2016 1.4.2016  5328,00 Eur/rok IT-CONFIG s.r.o. Rajecká 16 821 07 Bratislava
008 ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, 851 01  Bratislava 5 IČO: 31328717 / Prenájom časti pozemkov za účelom osadenia reklamných stavieb typu billboard -  zmena špecifikáciereklamných stavieb (veľkosť plochy prenájmu 22.3.2016 7644,00 Eur/rok ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, 851 01  Bratislava 5 IČO: 31328717
009 Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. / Nájom vonkajšej plochy 31.3.2016 1.4.2016 764,72 Eur/rok Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
010 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  uzavretá podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 23.3.2016 24.3.2016 29 700,00 Eur jednorázovo  MENOLLI, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava
011 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Predĺženie doby trvania nájmu a zjednotenie režimu platby nájomného pre obidva zábery 26.4.2016 1.5.2016 71,40 Eur/deň Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
012 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/017/METRO Bratislava 25.4.2016 3.5.2016 18,96 Eur/MWh MET Slovakia, a.s. Mostová 2 811 02 Bratislava
013 Zmluva a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 10.5.2016 11.5.2016  29,99 Eur/mesiac Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.5.2016 11.5.2016  29,99 Eur/mesiac Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  
015 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVAZKUev. č. budúceho oprávneného:16/638/121491677-ZoP/ZBZ_VB 23.5.2016 24.5.2016 3 728,00 Eur jednorázovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava ako "budúci oprávený" a JÁNOŠÍK Holding s.r.o. Hálova 5 851 01 Bratislava ako "budúci platiteľ"
016 Poistá zmluva  VPPpožiar,  VPPkrádež,  VPPzodpovednosť za škodu  (Pôvodná zmluva č. 9107040252 zo dňa 25.5.2007 zrušebá k výročnému dňu11.04.2016) 18.5.2016 25.5.2016  1 513,92 Eur/rok UNIQA poisťovňa , a.s. Lazaretská 15 820 07  Bratislava
017 Zmluva o nájme dopravného prostriedku 12.5.2016 12.5.2016  364,80 Eur/   8 dní AUTO TEAM 4x4, s.r.o. Koceľova 9 821 08  Bratislava
018 Dodatok č. 8 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 24.5.2016 26.5.2016   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava
019 BAM s.r..o. Obchodná 72, 811 06  Bratislava IČO: 47 033 819 / Nájom nebytových priestorov 26.5.2016 1.6.2016 6 453,00 Eur/rok BAM s.r..o. Obchodná 72, 811 06  Bratislava IČO: 47 033 819
020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 492605 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber, VOP 26.5.2016 4.6.2016 Podľa platného cenníka Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 6.6.2016 7.6.2016 29,99 Eur/mesiac Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb a odmene advokáta 22.6.2016 1.7.2016 660,00 Eur/mesiac JUDr. Maroš Palík advokát Muchovo nám.12 851 01 Bratislava
023 Akzent BigBoard, a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava  IČO: 44 540 957 / Prenájom nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení 27.6.2016 1.7.2016 30 600,00 Eur/rok Akzent BigBoard, a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava  IČO: 44 540 957
024 Randjak Ľuboš / Nájom vonkajšej plochy 22.6.2016 1.7.2016 432,00 Eur/rok Randjak Ľuboš
025 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov -väčší rozsah prenajímanej plochy 14.7.2016 15.7.2016 10 324,80 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
026 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. BA/2016/97 25.7.2016 2.8.2016 1330,00 Eur SLOVENSKÝ VEODOHOSODÁRRSKY PODNIK, štátny podnik (povinný z VB) Západoslovenská distribučná, a.s.(oprávnený z VB)
027 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Predĺženie doby nájmu o 2 mesiace 27.7.2016 1.8.2016 71,40 Eur/deň Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
028 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle ust. §269 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v planom znení 12.8.2016 13.8.2016 podľa cenníka v zmluve za skutočne vykonané práce      (max.cena za 1 balík služieb 10533,49 Eur) MIDDLEMAN s.r.o. Jasovská 5 851 07 Bratislava
029 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov 11.8.2016 15.8.2016 6 883,20 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
030 SUBCENTRO s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, SR IČO: 44 741 871  a AQUATERM, spoi, s r, o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31 327 087 / Nájom pozemkov pre stavbu „Polyfunkčně objekty DOMINO" v Petržalke 12.9.2016 1.10.2016 10 080,00 Eur/rok SUBCENTRO s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, SR IČO: 44 741 871  a AQUATERM, spoi, s r, o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31 327 087
031 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 21.9.2016 23.9.2016 840 Eur jednorazovo   + 60 Eur/rok PROFINEX estate, s.r.o. Horná 41 974 01 Banská Bystrica
032 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov 31.8.2016 1.10.2016 10 324,80 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
033 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Predĺženie doby nájmu o 1 mesiac 20.9.2016 1.10.2016 71,40 Eur/deň Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
034 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov 11.10.2016 12.10.2016 10 324,80 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
035 Wandal Production, s. r. o. Mikulášska 1/a, 811 01 Bratislava IČO: 36 787 311 / Nájom nebytových priestorov 14.10.2016 14.10.2016 480,00 Eur Wandal Production, s. r. o. Mikulášska 1/a, 811 01 Bratislava IČO: 36 787 311
036 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov 17.10.2016 18.10.2016 12 045,60 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
037 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný intenet 31.10.2016 31.10.2016 11,96 Eur aktivácia + 29,16 Eur/mes Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
038 EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO:31818714 / Nájom nebytových priestorov +  Nájom vonkajšej plochy 10.11.2016 1.1.2017 8 640,00 Eur/mes + 216,00 Eur/mes EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO:31818714
039 Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 22.11.2016 23.11.2016   Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18 815 63 Bratislava
040 Dodatok č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. BA/2016/97 8.11.2016 24.11.2016   SLOVENSKÝ VEODOHOSODÁRRSKY PODNIK, štátny podnik (povinný z VB) Západoslovenská distribučná, a.s.(oprávnený z VB)
041  Tran Nam Ha / Nájom vonkajšej plochy 29.11.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Tran Nam Ha
042  Mgr. Danka Lenčéšová / Nájom vonkajšej plochy 30.11.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Mgr. Danka Lenčéšová
043  Maršalova Eva / Nájom vonkajšej plochy 6.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Maršalova Eva
044  Bolek Jozef / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Bolek Jozef
045 JUDr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056 / Nájom nebytových priestorov 7.12.2016 1.1.2017 2160,00 Eur/rok JUDr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056
046 METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298 / Nájom nebytových priestorov 7.12.2016 1.1.2017  15 056,50 Eur/rok METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298
047 ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749 / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749
048  Heerová Marta / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Heerová Marta
049 Ing. katarína Gondová Černyševského 35, 851 01 Bratislava IČO: 32 209 355 / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Ing. katarína Gondová Černyševského 35, 851 01 Bratislava IČO: 32 209 355
052 AURIGEMA s.r.o. J.G. Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO:45 465 932 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 8.12.2016 1.1.2017 4 608,00 Eur/rok + 648,00 Eur/rok AURIGEMA s.r.o. J.G. Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO:45 465 932
053 HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 1 836,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
054 IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46 440 372 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 1 728,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46 440 372
055 ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 10.12.2016 1.1.2017 2 160,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749
056  Ing. Miškovičová Jana / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Ing. Miškovičová Jana
057  Starunská Soňa / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Starunská Soňa
058  Ing. Egon Patzko / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Ing. Egon Patzko
059  RNDr. Vladimír Jorík / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  RNDr. Vladimír Jorík
060  Milan Čulen / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Milan Čulen
061  Milan Čulen / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Milan Čulen
062  Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 864,00 Eur/rok  Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
063  Prof.Dr. Ján Bakoš / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Prof.Dr. Ján Bakoš
064  Ing. Radoslav Makovínyi / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Ing. Radoslav Makovínyi
065  Randjak Ľuboš / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Randjak Ľuboš
066  Prikler Michal / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Prikler Michal
067 KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava IČO: 35 738 642 / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava IČO: 35 738 642
068 Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41 120 931 / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41 120 931
069 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992 / Nájom vonkajšej plochy 7.12.2016 1.1.2017 2160,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992
070 Zmluva a dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.12.2016 14.12.2016 10,00 Eur aktivácia Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
071 BAM s.r.o. Obchodná 72, 811 06 Bratislava IČO: 47 033 819 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 15.12.2016 1.1.2017 7 344,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok BAM s.r.o. Obchodná 72, 811 06 Bratislava IČO: 47 033 819
072 BAM s.r.o. Obchodná 72, 811 06 Bratislava IČO: 47 033 819 / Nájom nebytových priestorov 15.12.2016 16.12.2016 94,28 Eur BAM s.r.o. Obchodná 72, 811 06 Bratislava IČO: 47 033 819
073 Ing. Miloš Benčíč.M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: 13 991 931 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 16.12.2016 1.1.2017 2 016,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok Ing. Miloš Benčíč.M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: 13 991 931
074 FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772 / Nájom nebytových priestorov a  nájom vonkajšej plochy 22.12.2016 1.1.2017 4 320,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
075 Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb 22.12.2016 23.12.2016 5,39 Eur/hod/ 1 osoba B.O.B. Security. spol. s r.o. Ľubietovská 16 851 01 Bratislava
076 Dodatok č.9 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 30.12.2016 1.1.2017   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava