title
 

Starý most cez Dunaj v Bratislave - odstránenie havarijného stavu

Spoločnosti METRO Bratislava a.s. a METRO Investing s.r.o. začali v r. 2008 s prípravou stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť – Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. Súčasťou tejto stavby je aj rekonštrukcia Starého mosta. V r. 2009 bola vykonaná hlavná prehliadka mosta, z ktorej vyplynulo, že most je v havarijnom stave.

Na odstránenie havarijného stavu boli v období od 04/2009 do 10/2010 vykonané nasledujúce práce:

- Zriadenie zariadenia staveniska
- Zriadenie pracovnej lávky na železničnom moste
- Doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum a sanácia spodnej stavbyželezničného mosta
- Inštalácia kamerového dohľadu na železničnom moste
- Dočasné preložky inžinierskych sietí zo železničného mosta na cestný most
- Odstránenie všetkých IS
- Doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum a sanácia spodnej stavby cestného mosta
- Odstránenie vozovky a mostovky

Okrem týchto prác bola od r. 2008 vykonávaná inžinierska činnosť pre:

- návrh a vybudovanie základnej vytyčovacej siete stavby
- vypracovanie fotogrametrickej dokumentácie
- vypracovanie polohopisu IS
- doplňujúci IGP pre objekt Estakáda Artmédia
- vypracovanie a dodanie DUR
- vydanie územného rozhodnutia
-vypracovanie a dodanie DSP
- zabezpečenie vyjadrení pre vydanie SP
- majetkovo-právne vysporiadanie pre SP