title
 

Rozšírenie Prístavnej ulice na štvorpruhovú komunikáciu

Potreba prebudovania Prístavnej ulice začala byť zreteľná už krátko po dobudovaní Mosta Apollo. V apríli 2006 komisia dopravy pri mestskom zastupiteľstve odporučila vedeniu mesta, aby zvážilo zaradenie rozšírenia Prístavnej ulice do stavby mesta v rámci riešenia dofinancovania stavby.

Hlavným dôvodom, pre ktorý sa mala Prístavná ulica rozšíriť o dva jazdné pruhy, bola okolnosť, že Landererova ulica, ktorá je za križovatkou s Košickou pokračovaním Prístavnej v smere do mesta, mala vybudované po dva jazdné pruhy v oboch smeroch, kým Prístavná len po jednom. Spoločnosť Metro Bratislava, ktorá bola investorom výstavby Mosta Apollo, už dávnejšie zabezpečila vypracovanie koordinačnej štúdie káblového vedenia veľmi vysokého napätia s protipovodňovou ochranou a budúcim rozšírením Prístavnej ulice. Prekládka veľmi vysokého napätia patrí medzi stavby, ktoré boli súčasťou stavby Mosta Apollo a riešila uloženie troch liniek 110 kV vedenia pod terén, čo umožnilo odstrániť jestvujúce stožiare a vzdušné vedenie pozdĺž Landererovej ulice cez križovatku až po Plynárenskú ulicu. Takto pripravené územie umožňilo bezkolízne dobudovanie ďalších dvoch pruhov Prístavnej ulice. Metro Bratislava zabezpečovala komplexnú inžiniersku činnosť a činnosť stavebného dozora.

Rozšírením Prístavnej ulice o dva jazdné pruhy sa intenzita dopravy zvýšila z 13 500 vozidiel denne až na 30 800 vozidiel denne v oboch smeroch pri priemernej rýchlosti 7 kilometrov za hodinu. Úsek vozovky od Košickej po Prístavný most má dĺžku 750 metrov. Nové dva pruhy majú šírku osem metrov a v strede je komunikácia rozdelená poldruhametrovým stredovým pásom, v ktorom je umiestnené verejné osvetlenie pre oba jazdné profily. Rozšírenie Prístavnej ulice si podľa predbežných prepočtov vyžiadalo náklady vo výške 70 miliónov korún vrátane projektovej dokumentácie. Komunikácia bola skolaudovaná a daná do užívania začiatkom júla 2007.

- začatie výstavby: 10/2006
- ukončenie výstavby: 07/2007
- zmluvná cena: 85,6 mil. Sk
- dĺžka úpravy: 805 m
- šírka komunikácie medzi obrubníkmi: 17,5 m