title
 

Rekonštrukcia križovatky Košická - Miletičova

Rekonštrukcia križovatky Košická - Miletičova bola súčasťou stavby Mosta Apollo. Práce na rekonštrukcii mohli začať až po ukončení prác na križovatke Košická - Prievozská - Svätoplukova - Mlynské nivy, pretože uzavretím oboch križovatiek by sa znemožnil prístup do okolia Dulovho námestia. V septembri 2005 začali práce na zariadení staveniska, ktoré vzniklo na parkovisku oproti sídlu Doprastavu.

V dotknutom úseku Miletičovej ulice bola zrealizovaná rekonštrukcia vozovky, chodníkov a parkoviska v celej šírke dopravného priestoru, včítane zatrávnených plôch, pričom dĺžka rekonštruovaného úseku je 600 m. Košická ulica je riešená v dĺžke 225 m. Šírkové usporiadanie nadväzuje na existujúcu komunikáciu, s postupným zúžením stredného deliaceho ostrovčeka v križovatkovom priestore na 3,0 m. Existujúca vozovka, chodníky a spevnené plochy s asfaltovým alebo betónovým krytom sa vybúrali v celom úseku. Na súvisiacej križovatke Trenčianska - Miletičova, ktorá je podľa štatistík najnehodovejšou v Bratislave, pribudla po rekonštrukcii svetelná signalizácia. Koniec Košickej ulice sa rozšíril na štyri jazdné pruhy.

Po obnove je križovatka Košická - Miletičova riešená ako úrovňová, svetelne riadená križovatka. Na priechode pre chodcov pri trhovisku pribudol semafor. Chodecké návestidlá sú vybavené zvukovou signalizáciou pre zrakovo postihnutých. Toto všetko výrazne zlepšilo v danej oblasti nielen plynulosť dopravy a pohodlie, ale hlavne bezpečnosť chodcov. Košická ulica je upravená v úseku od Gemerskej ulice po Miletičovu ulicu na štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu so stredným deliacim pásom šírky 1,75 metra. Miletičova ulica je v úseku od Záhradníckej po Trenčiansku ulicu rozšírená na trojpruhovú komunikáciu. Pre rozšírenie komunikácie bolo potrebné trhovisko a priľahlé parkovisko po celej dĺžke zúžiť o dva až tri metre. Zrekonštruované boli aj inžinierske siete pod vozovkami - vodovod, kanalizáciu, plynové, elektrické a telefónne vedenia.

Kvôli prekládke trakčných zariadení došlo k úplnej výluke trolejbusovej dopravy. ale uzavretá bola celá ulica od Trenčianskej až po Záhradnícku. Počas rekonštrukcie bola križovatka Košická - Miletičova vždy aspoň čiastočne prejazdná. Investíciu v hodnote vyše 125 miliónov korún dokončila spol. Metro Bratislava a.s. aj napriek niektorým, pôvodne neplánovaným prácam, v stanovenom termíne.