title
 

Rýchlostná cesta R2 Figa - obchvat

Úvod a charakteristika stavby

Rýchlostná cesta R2 je súčasťou medzinárodného ťahu E58 Česká republika - Slovensko - Ukrajina, ktorý na území SR tvorí dopravnú tepnu v smere západ - východ v spojení Česká republika - Kúty-Bratislava-Nitra-Žiar n/Hronom, Lučenec-Košice-Ukrajina.

Stavba rýchlostnej cesty R2 Figa - obchvat bol ďalšou etapou postupnej prestavby cesty I/50 s mimoúrovňovým napojením rýchlostnej cesty R2 na existujúci komunikačný systém. Stavba bola situovaná severne od obce Figa, čím vylučuje tranzitnú dopravu z obce.

Úsek začína dočasným napojením na existujúci komunikačný systém a jeho koniec plynulo nadväzuje na stavbu R2 Tornaľa-obchvat, s ktorou tvorí jeden funkčný celok. Rýchlostná cesta R2 v danom úseku sa vzhľadom na dopravné zaťaženie vybudovala v polovičnom profile budúcej štvorpruhovej komunikácie. R22,5/100. Pre dobudovanie pravého jazdného pásu boli zrealizované cestné nadjazdy, ako aj pri prekládky a ochrana rekonštruovaných inžinierskych sietí na plný profil.

- začatie výstavby: 10/2006
- ukončenie výstavby: 02/2009
- financovanie: štruktirálny fond ES
- zmluvná cena: 15,336 mil Eur bez DPH
- umiestnenie stavby:Rimavská Sobota , cesta I/50
- šírka cesty: R22,5/100,80 v polovičnom profile
- dĺžka trasy: 3 308 m
- križovatky: 1 mimoúrovňová
- počet mostných objektov: 5

METRO Bratislava a.s. a METRO Investing s.r.o. - vedúci združenia pre výkon stavebného dozora