title

NS MHD, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,             2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Názov stavby:           Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,

                                 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Mesto, obec:              Hlavné mesto SR Bratislava

Kraj:                             Bratislavský

Katastrálne územie: Bratislava V – Petržalka

Druh stavby:            novostavba, líniová dopravná stavba

Stavebník: 

Objenávateľ:              Hlavné mesto SR Bratislava, 

                                  Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ dokoumentácie: Združenie:

                                    - Reming Consult a.s. Bratislava (vedúci člen združenia)

                                    - Alfa 04 a.s. Bratislava

                                    - PIO Keramoprojekt Trenčín a.s.

 

Miestom realizácie je severojužný koridor pre výstavbu nosného systému MHD v k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.

Stavba rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NSMHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v mestskej časti Bratislava Petržalka vrátane nadväzujúcich a súvisiacich cestných komunikácií a nového depa.

Stavba priamo nadväzuje na projekt električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a vytvára s ňou jeden prevádzkový celok. Rozhranie oboch stavieb je v staničení trate km 2,000 za zastávkou Bosákova.

Predmetom vypracovanej Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie (11/2016 spol. Ekojet s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia) je posúdenie vplyvu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti  „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.  Správa o hodnotení nadobudla právoplatnosť  27.12.2017. 

Účelom  správy o hodnotení navrhovanej činnosti je výstavba novej električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor, ktorá bude funkčne a technicky nadväzovať na prevádzkovanú 1. etapu výstavby električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova). Navrhovaná činnosť pozostáva z realizácie električkovej dvojkoľajovej elektrifikovanej trate a koncového areálu obratiska s krytou halou dennej kontroly a ošetrenia trakčných vozidiel v lokalite Janíkov dovor.

V 12/2017 projektant odovzdal objednávateľovi Dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR). Bola vypracovaná Dokumentácia stavebného zámeru, ktorá bola v mesiaci 02/2018 predložená MDVaRR SR.

METRO Bratislava a.s. zabezpečuje komplexnú inžiniersku činnosť objenávateľa v etape prípravy stavby, prerokovávalo a pripomienkovalo DUR, aktuálne oslovuje 50 dotknutých subjektov (orgánov, organizácií) so žiadosťou o vyjadrenie k DUR, aby mohlo následne zabezpečiť územné rozhodnutie (ÚR) pre stavbu.  

Predpokladaný termín začatia stavby je r. 2019, ukončenie stavby sa predpokladá v r. 2022.

Organizačné členenie stavby