title
 

Profil spoločnosti

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26. júna 1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20. novembra 1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky. Stopercentným akcionárom bolo hlavné mesto SR Bratislava.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. je od začiatku činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve a veľkoobchodná a maloobchodná činnosť.

Realizáciu inžinierskej činnosti a stavebný dozor vykonávala od r. 2000 prostredníctvom vlastnej dcérskej spoločnosti METRO Investing s.r.o.

Akciovú spoločnosť v roku 1998 bratislavský magistrát poveril aj investorskou a organizačnou činnosťou súvisiacou so stavbou piateho bratislavského mosta cez Dunaj.

Vo februári 2001, vstupom Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií do spoločnosti došlo i k zvýšeniu jej základného imania. V súčasnosti sú akcionármi spoločnosti - Hlavné mesto SR (66%) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34%). Vklad majetku štátu bude využitý pre čiastočné financovanie rozvojových programov mesta najmä v oblasti dopravy a pomôže znížiť rozpočtový deficit mesta.

Dcérska spoločnosť METRO Investing s.r.o. dňom 30.06.2018 vstúpila do likvidácie pod menom METRO Investing s.r.o. v likvidácii, dňa 19.03.2019 došlo k dobrovoľnému výmazu spoločnosti z príslušného Obchodného registra.