Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Verejná súťaž na Nosný systém MHD
Verejná súťaž na Nosný systém MHD
(www.bratislava.sk , 24.7. 2007)

Hlavné mesto SR Bratislava v týchto dňoch vypísalo verejnú súťaž na Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie.
Podmienky predmetnej súťaže  budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku pre verejné obstarávanie.
 
Cieľom projektu je nájsť a definovať riešenie 1. ucelenej časti nosného systému MHD v Bratislave z prevádzkového úseku Janíkov dvor – Šafárikovo námestie od Bosákovej ulice po Šafárikovo námestie v Bratislave. Výsledkom obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody upravujúcej podmienky na dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie všetkých stavebných objektov vyplývajúcich z platného rozhodnutia o umiestnení stavby, dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie pre výber zhotoviteľa a odborného autorského dohľadu.
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 98 miliónov korún, pričom lehota na trvanie zmluvy je 16 mesiacov .Verejné obstarávanie na projekt sa bude uskutočňovať formou verejnej súťaže. Kritériom na vyhodnotenie  bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Lehota na predkladanie ponúk je 17. september 2007 do 10:00 hod, otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 18. septembra 2007 o 14:00 hod.
 
Začiatky realizácie projektu Nosného dopravného systému na báze rýchlej električky siahajú do roku 2003, kedy bolo schválené uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré formuluje zásady riešenia dopravného systému. Riešenie nosného dopravného systému využitím električkovej dopravy je systém perspektívny, otvorený a nebráni budúcej realizácii podzemného dopravného systému na báze metra.
 
Hlavné mesto podpísalo s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií a Železnicami SR v apríli 2007 Memorandum o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry na území Hlavného mesta SR Bratislavy budovanej v rámci projektov TEN-T 17 pre integráciu mestskej koľajovej dopravy a železničnej koľajovej dopravy. Význam tohto dokumentu spočíva predovšetkým v potvrdení záujmu Železníc SR a mesta Bratislava skoordinovať dve najvýznamnejšie dopravné investície na území hlavného mesta, ktoré v budúcnosti zásadným spôsobom ovplyvnia možnosti pohybu a prepravy domácich aj zahraničných cestujúcich.
 
Súčasný systém železničnej infraštruktúry v bratislavskom regióne už nezodpovedá potrebám osobnej regionálnej a medzinárodnej dopravy a ambíciám Slovenska v rámci Európy. V súčasnosti zažíva železničná doprava v Európskej únii renesanciu. Jej prioritou je zohľadňovanie potrieb širokej cestujúcej verejnosti.
 
Zapojenie Bratislavy do medzinárodného koridoru znamená efektívne pripojenie celej železničnej siete na európsku a pomôže železniciam pri plnení úloh v osobnej doprave v bratislavskom regióne. Význam tejto združenej investície treba hodnotiť aj z pohľadu efektívneho využitia verejných financií a synergického spojenia našich aj európskych zdrojov.
 
Dôležitou súčasťou výstavby prvej etapy nosného dopravného systému bude rekonštrukcia najstaršieho bratislavského mosta cez Dunaj, ktorého umiestnenie pochádza z konca 19. storočia. V súčasnosti je na ňom umiestnená nevyužívaná železničná trať, komunikácia a pešia lávky.
top:
print: