Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Dohoda o Bratislavskej integrovanej doprave
Dohoda o Bratislavskej integrovanej doprave
(www.bratislava.sk, 26.6.2007)
 
V nadväznosti na Koncepciou Bratislavskej integrovanej dopravy, schválenou zastupiteľstvami BSK a Hlavného mesta SR Bratislavy v apríli 2007 v súlade s prijatým Harmonogramom projektu realizácie  I. etapy BID v marci 2008 bola  včera (25.6.2007) podpísaná Dohoda o spolupráci pri realizácii Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).

Účastníkmi Dohody boli na jednej strane koordinátor prípravy BID - Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., zastupujúca záujmy svojich zakladateľov v tejto oblasti - BSK a Hlavné mesto SR Bratislava a na druhej strane rozhodujúci dopravcovia na území regiónu, ktorí budú vykonávať verejnú dopravu v  bratislavskom regióne a na území mesta  v rámci pripravovaného  projektu BID:
 
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Slovak Lines, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Železnice Slovenskej republiky.

Podpísaná zmluva vytvára základné rámcové predpoklady pre spoluprácu všetkých zúčastnených subjektov pri realizácii Bratislavskej integrovanej dopravy  s termínom začatia I. etapy v marci 2008.
Integrovaný dopravný systém verejnej hromadnej dopravy osôb na území Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy je systém spájajúci jednotlivé druhy verejnej hromadnej dopravy osôb na území Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy za účelom zjednotenia dopravných, tarifných a ekonomických sústav dopravcov s cieľom zabezpečiť účelnú, efektívnu a kvalitnú dopravnú obsluhu územia regiónu.
 
Základným cieľom BID je spoločná, koordinovaná snaha vytvoriť v regióne taký systém, ktorý  zatraktívni verejnú hromadnú dopravu osôb v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou a tento trvalo rozvíjať a skvalitňovať so snahou zvyšovať podiel verejnej hromadnej dopravy osôb.
Realizáciou integrovanej dopravy prepravcovia získajú ucelený dopravný priestor, ktorý umožňuje systémové dopravné riešenie s dlhodobým výhľadom, ale aj efektívne zhodnocovanie vlastných kapacít so zárukou úhrady preukázaných strát za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme.
 
Objednávatelia dopravy tak budú hospodárnejšie vynakladať verejné finančné prostriedky pri zabezpečovaní dopravy na území mesta a kraja, skvalitňovať dopravnú obslužnosť územia, ochraňovať životné prostredie a zároveň tlmiť nároky na rozširovanie dopravnej siete.

Základným princípom BID je účelná integrácia dopravných systémov jednotlivých dopravcov a vytvorenie spoločnej dopravnej ponuky pre cestujúcich na území regiónu, uplatnenie výhod jednotnej tarify, prepravných podmienok a spoločného cestovného dokladu. Zámerom je formou integrovanej dopravy uspokojiť maximum prepravných potrieb cestujúcich v regióne pri efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov celého systému BID, ale aj zavedenie, prevádzka, riadenie, správa a rozvoj BID zabezpečovaná na základe súboru zmlúv, ktoré upravia oblasti prevádzkového, finančného a organizačného zabezpečenia BID.
 
Systém integrovanej dopravy sa začal v Bratislave uskutočňovať experimentálne v roku  2000 na overenie integrácie osobnej dopravy medzi mestskou hromadnou dopravou a železničnou dopravou. Počas experimentu mohli cestujúci s celosieťovým predplatným cestovným lístkom na mestskú hromadnú dopravu doplneným o kupón na integrovanú dopravu cestovať na území mesta vo všetkých osobných a zrýchlených vlakoch Železníc Slovenskej republiky, resp. Železničnej spoločnosti Slovensko.
Experiment integrovanej dopravy ukázal, že integrácia dopravy je vhodný spôsob, ako zlepšiť prepravnú ponuku v našich veľkých mestách a ich priľahlých regiónoch. Preukázal záujem a schopnosť dopravcov podieľať sa na integrácii dopravy a investovať do nej s cieľom následného, budúceho zvýšenia počtu cestujúcich a tým aj zvýšenia tržieb.
 
Zároveň experiment ukázal, že cestujúci si postupne nájdu taký spôsob prepravy, ktorý im najlepšie vyhovuje a sú ochotní integrovanú dopravu využívať.
Výsledky experimentu presvedčili jednotlivé subjekty integrovanej dopravy, aby experiment neukončili, ale aby prešiel do trvalej prevádzky s rozšírenou ponukou pre cestujúcich. Ďalší rozvoj integrovanej dopravy, vzhľadom na jej využívanie predovšetkým nebratislavským obyvateľstvom,  bolo možné zabezpečovať len v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a jednotlivými dopravcami
 
Zdroj www.bratislava.sk, 26.6.2007
 
top:
print: