projekty | R2 Figa
R2 Figa
Úvod a charakteristika stavby 

Rýchlostná cesta R2 je súčasťou medzinárodného ťahu E58 Česká republika - Slovensko - Ukrajina, ktorý na území SR tvorí dopravnú tepnu v smere západ - východ v spojení Česká republika - Kúty-Bratislava-Nitra-Žiar n/Hronom, Lučenec-Košice-Ukrajina.

Stavba rýchlostnej cesty R2 Figa - obchvat je ďalšou etapou postupnej prestavby cesty I/50 s mimoúrovňovým napojením rýchlostnej cesty R2 na existujúci komunikačný systém. Je situovaná severne od obce Figa, čím vylučuje tranzitnú dopravu z obce.

Úsek bude začínať dočasným napojením na existujúci komunikačný systém a jeho koniec bude plynulo nadväzovať na stavbu R2 Tornaľa-obchvat, s ktorou vytvorí jeden funkčný celok. Rýchlostná cesta R2 sa vzhľadom na dopravné zaťaženie buduje v polovičnom profile budúcej štvorpruhovej komunikácie. R22,5/100. Ľavá polovica budúcej štvorpruhovej rýchlostnej cesty sa buduje v kategórii R 11,5/100. S výhľadovým dobudovaním pravého jazdného pásu sa uvažuje pri výstavbe cestných nadjazdov, ako aj pri prekládkach, ochranách a rekonštrukciách inžinierskych sietí.
top:
print: