projekty | Rozširovanie prístavnej ulice
Rozširovanie prístavnej ulice
Potreba prebudovania Prístavnej ulice začala byť zreteľná už krátko po dobudovaní Mosta Apollo. V apríli 2006 komisia dopravy pri mestskom zastupiteľstve odporučila vedeniu mesta, aby zvážilo zaradenie rozšírenia Prístavnej ulice do stavby mesta v rámci riešenia dofinancovania stavby. Mesto sa následne rozhodlo, že Prístavnú ulicu skutočne rozšíri.

Hlavným dôvodom, pre ktorý by sa mala Prístavná ulica rozšíriť o dva jazdné pruhy, je okolnosť, že Landererova ulica, ktorá je za križovatkou s Košickou pokračovaním Prístavnej v smere do mesta, má vybudované po dva jazdné pruhy v oboch smeroch, kým Prístavná len po jednom. Spoločnosť Metro Bratislava, ktorá bola investorom výstavby Mosta Apollo, už dávnejšie zabezpečila vypracovanie koordinačnej štúdie káblového vedenia veľmi vysokého napätia s protipovodňovou ochranou a budúcim rozšírením Prístavnej ulice. Prekládka veľmi vysokého napätia patrí medzi stavby, ktoré boli súčasťou stavby Mosta Apollo a riešila uloženie troch liniek 110 kV vedenia pod terén, čo umožnilo odstrániť jestvujúce stožiare a vzdušné vedenie pozdĺž Landererovej ulice cez križovatku až po Plynárenskú ulicu. Takto pripravené územie umožňuje bezkolízne dobudovanie ďalších dvoch pruhov Prístavnej ulice.

Rozšírením Prístavnej ulice o dva jazdné pruhy sa môže intenzita dopravy zvýšiť zo súčasných 13 500 vozidiel denne až na 30 800 vozidiel denne v oboch smeroch pri priemernej rýchlosti 50 kilometrov za hodinu. Úsek vozovky od Košickej po Prístavný most má dĺžku 750 metrov. Nové dva pruhy by mali mať šírku osem metrov a v strede by mala byť komunikácia rozdelená poldruhametrovým stredovým pásom, v ktorom bude umiestnené verejné osvetlenie pre oba jazdné profily. Rozšírenie Prístavnej ulice si podľa predbežných prepočtov vyžiada náklady vo výške asi 70 miliónov korún vrátane projektovej dokumentácie. Komunikácia by mala byť skolaudovaná a daná do užívania začiatkom júla. Po presmerovaní dopravy na novú vozovku plánuje bratislavský magistrát začať opravu existujúcej vozovky.
top:
print: