projekty | Modernizácia električkových radiál
Modernizácia električkových radiál
Modernizácia električkových radiál:

- Dúbravsko-Karloveská radiála
- Ružinovská radiála
- Vajnorská radiála

realizovaná Hlavným nnestom Slovenskej republiky Bratislava
v rámci údržby a rozvoja dopravného systému v Bratislave.

METRO Bratislava a.s. poskytuje výkonnú inžiniersku činnosť, súčinnosť a odbornú pomoc pri kontrole výstupov jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie jednotlivých radiál.

1. Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

Názov stavby:             Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála
Okres:                         Bratislava I., Bratislava  IV.
Kraj:                            Bratislavský Katastrálne územie: Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka
Stavebník:                   Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Generálny projektant: REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3

Požiadavka na modernizáciu predmetnej električkovej trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu. Snaha zmodernizovať úsek Dúbravsko – Karloveskej radiály nadväzuje na koncepciu postupnej obnovy koľajovej infraštruktúry Hlavného mesta SR Bratislava, zvyšovania výkonnosti hromadnej dopravy na území mesta Bratislava a kvalitatívneho posunu komfortu cestujúcich využívajúcich tento druh dopravy.

Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií:
- zvýšenie traťovej rýchlosti,
- zvýšenie priestorovej priechodnosti,
- zvýšenie únosnosti koľajového spodku,
- zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
- zvýšenie bezpečnosti cestujúcich,
- zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,
- zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo,
- zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000mm vedenou v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy. Prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Predmetná električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom.

Navrhovaná stavba má charakter modernizácie. Harmonogram výstavby je navrhnutý tak, aby počas realizácie stavby prevádzka na súbežnej mestskej komunikácii bola rušená v minimálnom rozsahu. Prevádzka na električkovej trati bude zrušená počas realizačných prác v obratisku v Karlovej Vsi. Počas realizácie jednotlivých úsekov trate (od priecestia k priecestiu) je uvažované s lokálnou jednokoľajnou prevádzkou.
Predpokladané termíny realizácie stavby:
- začiatok výstavby 2018
- dokončenie výstavby 2019.
top:
print: