projekty | NS MHD, 2. časť
NS MHD, 2. časť
Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,             2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Názov stavby:           Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,
                                 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Mesto, obec:            Hlavné mesto SR Bratislava
Kraj:                         Bratislavský
Katastrálne územie: Bratislava V – Petržalka
Druh stavby:            novostavba, líniová dopravná stavba
Stavebník:               Hlavné mesto SR Bratislava
Projektant: Združenie: - Reming Consult a.s. Bratislava (vedúci člen združenia)
                                    - Alfa 04 a.s. Bratislava
                                    - PIO Keramoprojekt Trenčín a.s.


 
Miestom realizácie je severojužný koridor pre výstavbu nosného systému MHD v k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.

Predmetom vypracovanej Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie (11/2016 spol. Ekojet s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia) je posúdenie vplyvu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti  „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.  SPráva o hodnotení nadobudla právoplatnosť  27.12.2017.

Účelom  správy o hodnotení navrhovanej činnosti je výstavba novej električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor, ktorá bude funkčne a technicky nadväzovať na prevádzkovanú 1. etapu výstavby električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova). Navrhovaná činnosť pozostáva z realizácie električkovej dvojkoľajovej elektrifikovanej trate a koncového areálu obratiska s krytou halou dennej kontroly a ošetrenia trakčných vozidiel v lokalite Janíkov dovor.

V súčasnom období sa upravuje Dokumentácia stavebného zámeru, ktorá bude v mesiaci 02/2018 predložená MDVaRR SR. 

Predpokladaný termín začatia stavby je r. 2019, ukončenie stavby sa predpokladá v r. 2022.


 


top:
print: