projekty | Starý most - NS MHD, 1. časť
Starý most - NS MHD, 1. časť
Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,           1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie


Mesto, obec:                   Hlavné mesto SR Bratislava
Kraj:                                Bratislavský
Katastrálne územie:        Bratislava I – Staré Mesto
                                       Bratislava V – Petržalka
Druh stavby:                   novostavba a rekonštrukcia (Starý most)

Stavebník
Objednávateľ:                 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
                                        Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislav
Projektant:
Zhotoviteľ dokumentácie:   Združenie
                                                Alfa
04 a.s. Bratislava (vedúci člen združenia)
                                                Reming Consult a.s. Bratislava
                                                Pio Keramoprojekt Trenčín

Zhotoviteľ stavby           EUROVIA SK, a.s. ako líder združenia
                                        EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. ako členovia združenia


Čas výstavby:                   01.11.2013 - 31.08.2015
Cena:                                70 580 170,- EUR (s DPH)      


Financovanie:     Kohézny fond Európskej únie pre Operačný program Doprava,
                            prioritná os 4  Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov


1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica je stavba, ktorej hlavnou úlohou je previesť koľajovú dráhu s viacpásovou koľajou 1000/1435 (električka, tram-train) cez Dunaj do Petržalky a zmysluplne ju dočasne ukončiť za Bosákovou ulicou.

Stavba začína pred križovatkou ulíc Jesenského – Štúrova, prechádza cez Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom stavby Starý Most prechádza cez Dunaj a po estakádach Artmedia a Einsteinova na petržalskej strane sa priblíži ku komunikácii Bosákova, za ktorou končí dočasným obratiskom pred Námestím Hraničiarov.
Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom je rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj.

Trasa 1. časti má dĺžku
2,4 km a staničenie začína v križovatke ulíc Jesenského – Štúrova. Má 1 zrekonštruovanú a 3 nové zastávky Štúrova, Viedenská, Bosákova a Jantárová.

Okrem stavby predmetnej 2-koľajovej dráhy a objektov jej telesa sú súčasťou stavby aj cestné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu. Pre potreby elektrického napájania trate sa za Bosákovou ulicou vybuduje nová trakčná meniareň.

Účel a ciele stavby

Prvoradým účelom stavby je začať budovať prepravný systém, ktorý bude postupnými krokmi v budúcnosti schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v mestskej hromadnej doprave.

Projektovaná stavba je pripravovaná ako 1. časť 1. etapy z plánovaného prevádzkového úseku B.1. Janíkov dvor – Trnavské mýto (podľa koncepcie Dopravno-urbanistickej štúdie komplexného riešenia NS MHD v Bratislave), ktorá bude zapojená do existujúceho koľajového systému povrchovo vedených električkových tratí.

Prepravným systémom bude moderná kapacitná nízkopodlažná električka.

Predmetná stavba je pre Bratislavu veľmi potrebná a okrem riešenia dopravnej situácie v meste výrazne prispeje aj k zlepšeniu životného prostredia.

Myšlienka vybudovania nosného koľajového systému sa v Bratislave cyklicky opakuje. Už projektované sídlisko Petržalka na pravom brehu Dunaja, ktorého počet obyvateľov sa blíži k 140 000, bolo budované s tým, že nosný systém, bude tvoriť kostru jeho systému obsluhy mestskou hromadnou dopravou. Celé urbanistické riešenie pripravovaného a počas predchádzajúcich rokov budovaného sídliska rešpektovalo trasu navrhovaného metra a vymedzený priestor chránený stavebnou uzáverou bol zachovaný dodnes.

Dosiahnutie cieľov je možné iba vybudovaním celého prevádzkového úseku NS MHD „Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
“.  vozovky.
top:
print: