projekty | Starý most - NS MHD, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie
Starý most - NS MHD, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie
Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,           1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie


Mesto, obec:                   Hlavné mesto SR Bratislava
Kraj:                                Bratislavský
Katastrálne územie:        Bratislava I – Staré Mesto
                                       Bratislava V – Petržalka
Druh stavby:                   novostavba a rekonštrukcia (Starý most)

Stavebník
Objednávateľ:                 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
                                        Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislav
Projektant:
Zhotoviteľ dokumentácie:   Združenie
                                                Alfa
04 a.s. Bratislava (vedúci člen združenia)
                                                Reming Consult a.s. Bratislava
                                                Pio Keramoprojekt Trenčín

Zhotoviteľ stavby          EUROVIA SK, a.s. ako líder združenia
                                      EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. ako členovia združenia

Stavbený dozor:          INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava

Čas výstavby:                  01.11.2013 - 15.12.2015
Cena:                                66 628 500,- EUR (s DPH)

Financovanie:     Kohézny fond Európskej únie pre Operačný program Doprava,
                            prioritná os 4  Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov


METRO Bratislava a.s
. zabezpečovalo komplexnú inžiniersku činnosť a interný stavebný dozor pre objenávateľa v etape prípravy, realizácie a po ukončení stavby, aktuálne priebežne zabezpečuje prerokovávania spôsobu riešenia novovznikutých závad a kontrolu odtraňovania závad z reklamačných konaní.

1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica je stavba, ktorej hlavnou úlohou bolo previesť koľajovú dráhu s viacpásovou koľajou 1000/1435 (električka, tram-train) cez Dunaj do Petržalky a zmysluplne ju dočasne ukončiť za Bosákovou ulicou.

Stavba začína pred križovatkou ulíc Jesenského – Štúrova, prechádza cez Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom stavby Starý Most prechádza cez Dunaj a po estakádach Artmedia a Einsteinova na petržalskej strane sa priblíži ku komunikácii Bosákova, za ktorou končí dočasnou úvraťovou koľajou pred Námestím Hraničiarov.
Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom bola rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj.

Trasa 1. časti má dĺžku
2,4 km a staničenie začína v križovatke ulíc Jesenského – Štúrova. Má jednu zrekonštruovanú a tri nové zastávky, a to  Štúrova, SAd JAnka Kráľa, Farského a Jantárová.

Okrem stavby predmetnej 2-koľajovej dráhy a objektov jej telesa sú súčasťou stavby aj cestné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu. Pre potreby elektrického napájania trate sa za Bosákovou ulicou vybuduje nová trakčná meniareň.

Účel a ciele stavby

Prvoradým účelom stavby bolo začať budovať prepravný systém, ktorý bude postupnými krokmi v budúcnosti schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v mestskej hromadnej doprave.

Projektovaná stavba bola pripravovaná ako 1. časť 1. etapy z plánovaného prevádzkového úseku B.1. Janíkov dvor – Trnavské mýto (podľa koncepcie Dopravno-urbanistickej štúdie komplexného riešenia NS MHD v Bratislave), ktorá bude zapojená do existujúceho koľajového systému povrchovo vedených električkových tratí.

Dopravným vozidlom je moderná veľkapacitná nízkopodlažná obojsmerná električka.

Predmetná stavba bola pre Bratislavu veľmi potrebná a okrem riešenia dopravnej situácie v meste výrazne prispela aj k zlepšeniu kvality životného prostredia.

top:
print: