Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Bratislava pozná víťaza verejného obstarávania na Nosný systém MHD
Bratislava pozná víťaza verejného obstarávania na Nosný systém MHD
(www.bratislava.sk, 13.2. 2008)

Hlavné mesto SR Bratislava v júli 2007 vypísalo verejné obstarávanie na Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie. Predmetom zákazky bolo spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, projektovej dokumentácie na stavebné povolenie všetkých stavebných objektov vyplývajúcich z platného rozhodnutia o umiestnení stavby, dokumentácie na realizáciu stavby, dokumentácie na výber zhotoviteľa a výkon odborného autorského dohľadu.

Po publikovaní oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania požiadalo o súťažné podklady 18 záujemcov. Ponuku podali dvaja uchádzači METROPROJEKT Praha, a.s. a skupina dodávateľov združujúca spoločnosti  ALFA 04, a.s. a REMING CONSULT, a.s. z Bratislavy a  PIO KERAMOPROJEKT, a.s. z Trenčína.  Komisia na vyhodnotenie ponúk po otvorení obálok s ponukami za účasti zástupcov uchádzačov, ďalej posudzovala splnenie podmienok účasti uchádzačmi a rozhodla, že obaja uchádzači podmienky splnili.

Komisia pri hodnotení ponúk zistila, že uchádzač METROPROJEKT Praha, a.s. predložil ponuku na predmet zákazky vo výške 44.700.000 Sk bez DPH a uchádzač skupina dodávateľov vo výške 73.500.900 Sk bez DPH. Pretože išlo o značný rozdiel, komisia  v priebehu vyhodnocovania ponúk požiadala oboch uchádzačov o vysvetlenie  ponúk, ktorým malo byť ich spresnenie predložením podrobnejšieho rozpisu ocenených položiek. Komisia to považovala za dôležité pre čo najobjektívnejšieho porovnanie cien ponúk, pretože jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Pri posudzovaní vysvetlenia poskytnutého uchádzačom METROPROJEKT Praha, a.s. komisia došla k záveru, že ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, na základe čoho ho podľa 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní požiadala o vysvetlenie návrhu ceny. Požadované vysvetlenie považovala komisia za nevyhnutné pre uistenie verejného obstarávateľa, že uchádzač bude spôsobilý plniť si zmluvný záväzok a poskytnúť služby v plnom rozsahu a kvalite, tak ako bolo požadované v súťažných podkladoch. Za problematické komisia považovala hlavne ocenenie projektových činností u stavebného objektu Rekonštrukcia Starého mosta, ktoré nekorešpondovalo s výpočtom predpokladanej hodnoty, ktorú vypočítali odborníci verejného obstarávateľa, ktorí sa pri výpočte opierali o predpokladané investičné náklady uvedené v stavebnom zámere. 

Komisia vylúčila uchádzača METROPROJEKT Praha, a.s. zo súťaže, lebo nepredložil komisiou dodatočne požadované zdôvodnenie návrhu ceny. Za toto rozhodnutie hlasovali všetci prítomní členovia komisie s právom hlasovať. Uchádzač podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, ktorú však tento zamietol, preto uchádzač podal na Úrad pre verejné obstarávanie námietku, ktorú však neskôr vzal späť. Úrad preto konanie o námietkach zastavil.

Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov združujúca spoločnosti  ALFA 04, a.s., REMING CONSULT, a.s. a  PIO KERAMOPROJEKT, a.s. s ktorou po predložení dokumentu o získaní právnej subjektivity hlavné mesto v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch podpíše rámcovú dohodu na obdobie 16 mesiacov, na základe ktorej budú v  termínoch a cenách uvedených v ponuke uzatvárané zmluvy.

Riešenie nosného dopravného systému využitím električkovej dopravy je systém perspektívny, otvorený a nebráni prípadným budúcim úvahám o realizácii podzemného dopravného systému na báze metra. Vybudovaná  moderná električková trať prevezme na seba úlohu nosného dopravného systému používaného v mnohých európskych krajinách.

Hlavné mesto podpísalo s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií a Železnicami SR v apríli 2007 Memorandum o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry na území Hlavného mesta SR Bratislavy budovanej v rámci projektov TEN-T 17 pre integráciu mestskej koľajovej dopravy a železničnej koľajovej dopravy. Význam tohto dokumentu spočíva predovšetkým v potvrdení záujmu Železníc SR a mesta Bratislava skoordinovať dve najvýznamnejšie dopravné investície na území hlavného mesta, ktoré v budúcnosti zásadným spôsobom ovplyvnia možnosti pohybu a prepravy domácich aj zahraničných cestujúcich.

Súčasný systém železničnej infraštruktúry v bratislavskom regióne už nezodpovedá potrebám osobnej regionálnej a medzinárodnej dopravy a ambíciám Slovenska v rámci Európy. Zapojenie Bratislavy do medzinárodného koridoru znamená efektívne pripojenie celej železničnej siete na európsku a pomôže železniciam pri plnení úloh v osobnej doprave v bratislavskom regióne. Význam tejto združenej investície treba hodnotiť aj z pohľadu efektívneho využitia verejných financií a synergického spojenia našich aj európskych zdrojov.

Začiatky realizácie projektu Nosného dopravného systému na báze rýchlej električky siahajú do roku 2003, keď po trojkolovej širokej diskusií laickej a odbornej verejnosti bolo oslovených 8 riešiteľských kolektívov. Vyhodnotením šiestich predložených návrhov bola formulácia zásad riešenia, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva a pripravené riešenie je realizáciou schválených zásad.

Dôležitou súčasťou výstavby prvej etapy nosného dopravného systému bude prestavba najstaršieho bratislavského mosta cez Dunaj, ktorého umiestnenie pochádza z konca 19. storočia. V súčasnosti je na ňom umiestnená nevyužívaná železničná trať, komunikácia a pešia lávka.
top:
print: